Aké najčastejšie otázky trápia Slovákov pred vycestovaním?

05.08.2018 14:02

 Aj keď máte cestovné poistenie, je vždy dobré vedieť čo sa v ňom nachádza, čo všetko kryje a zahŕňa. Taktiež je vhodné vedieť, na koho sa obrátiť v prípade nehody a ako postupovať.

1. Načo mi slúži modrá kartička do zahraničia (v rámci krajín EÚ)? Prečo by som mal mať navyše aj cestovné poistenie?

Európska karta poistenca preplatí náklady za liečbu v zahraničí len v štátnom zariadení, nie v súkromnom, a tiež iba do výšky ceny, do akej by ošetrenie stálo u nás. Ostatné si klient musí hradiť sám. Podľa našich skúsenosti, klienti v prípade nutnosti ošetrenia preferujú súkromné zdravotnícke zariadenie pred verejným. Cestovné komerčné poistenie preplatí náklady za liečbu v plnej sume u štátneho ale aj súkromného lekára.

2. Počas dňa som popíjal alkohol, následne sa zraním. Ovplyvní to preplatenie účtu za lekára?

Poisťovňa neposkytne plnenie za lekárske ošetrenie, pokiaľ bol poistený pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky, ktorá nebola vydaná na lekársky predpis. To znamená, že ak sa pri vyšetrení zistí, že klient bol pod vplyvom alkoholu, vystavuje sa tak riziku krátenia alebo až úplného zamietnutia úhrady za liečbu poisťovňou.


3.Čo všetko vlastne kryje základný balík cestovného poistenia?

Okrem liečebných nákladov poisťovňa v určitých situáciách preplatí oveľa viac ako len ošetrenie. Napríklad návštevu chorého tam a späť preplatí poisťovňa, ak zdravotný stav poisteného v zahraničí je natoľko vážny, že vyžaduje liečebný pobyt v nemocnici s trvaním liečby viac ako 10 dní, ako aj ubytovanie maximálne na 4 noci. Po predložení účtov budú poisťovňou uhradené. Predĺženie pobytu uhradí poisťovňa ak po nemocničnom pobyte poistený nemôže cestovať späť na Slovensko v riadnom termíne. Zabezpečí sa pre poisteného ubytovanie maximálne na 4 nocia uhradia sa hotelové náklady do výšky poistnej sumy. Tieto výdavky uhradí aj pre jedného rodinného príslušníka, ktorý zabezpečuje sprievod poisteného na Slovensko. Preprava dieťaťa sa zabezpečí pokiaľ v dôsledku náhlej choroby a úrazu, prípadne smrti poisteného zostalo dieťa do 15 rokov bez dozoru v zahraničí, poisťovňa hradí pre jednu príbuznú osobu cestu tam a späť. Predčasný návrat v prípade úmrtia alebo náhleho ohrozenia života najbližšieho príbuzného klienta (manžel/manželka, druh/družka, dieťa, rodič, starý rodič, súrodenec), ktorý je práve na dovolenke, zorganizuje poisťovňa. V najtragickejších prípadoch poisťovňa zabezpečí prepravu telesných pozostatkov.

4. Na dovolenke sme jazdili bicyklami, pričom som nechtiac narazil do chodca a ten sa zranil. Môžem byť za to postihnuteľný? Ak áno, viem sa proti tomu poistiť?

Treba rozlišovať medzi cestovným poistením na Slovensku a v zahraničí. V rámci zahraničného cestovnéhopoistenia je potrebné si poistenie zodpovednosti za škodu pripoistiť. V takom prípade škodu, ktorú spôsobíte inému, hradí vaše poistenie. Dokonca aj keby vás poškodený zažaloval, komunikáciu s ním preberá poisťovňa za vás. Musí však byť jasné a dokázané, že poistený bol vinníkom zrážky. Preto sú v týchto situáciách vítané výpovede svedkov. Škodu by poistený mal zdokumentovať napríklad fotografiou a poškodené veci alebo ich zvyšky by si podľa možnosti mal uschovať. Následne poisťovňa bude žiadať od poškodeného lekársku správu a tiež originál dokladov zničených vecí.
V rámci tuzemského cestovného poistenia, teda poistenia na výlety iba na území Slovenska je poistenie zodpovednosti obsiahnuté už v základnom balíku, to znamená, že netreba si ho navyše pripoisťovať.


5. A čo v prípade opačnej situácie, keď niekto spôsobí zranenie a škodu mne. Som poistený - mení sa niečo?

Vôbec nič. Ak máte uzavreté cestovné poistenie spolu s pripoistením zimných športov, liečbu vám preplatí vaša poistka. Následne potom poisťovňa môže žiadať regres od vinníka zrážky, ale to sa klienta už netýka.

6. Na dovolenke ma rozbolel zub. Hradí mi ošetrenie cestovné poistenie? A ako postupovať?

V rámci liečebných nákladov je v cestovnom poistení zahrnuté aj zubné ošetrenie pri náhlych stavoch na zmiernenie bolestí. Poisťovňa však preplatí maximálne dva zuby. Vyžiadajte si od ošetrujúceho lekára lekársku správu, ktorú predložíte poisťovni. Následne najneskôr do 30 dní po návrate na SR písomne oznámte poistnú udalosť. V prípade akýchkoľvek otázok volajte asistenčnú službu poisťovne, ktorej kontakt nájdete na zmluve s poisťovňou a tá vám presne poradí ako postupovať v danej situácii.

7. Čo ak sa dlhodobo liečim napríklad na cukrovku a na dovolenke mi príde nevoľno práve z tejto dlhodobej diagnózy? Preplatia sa mi náklady za liečbu?

Žiaľ, návštevu lekára vám poisťovňa v rámci cestovného poistenia nepreplatí. Vo výlukách sa nachádza akékoľvek ošetrenie, ktoré je pokračovaním už existujúceho stavu pred poistením a v čase uzavretia zmluvy bolo predvídateľné.

8. V prípade, že sa mi stane na dovolenke úraz, napríklad si zlomím nohu, ako postupovať, aby mi poisťovňa po návrate preplatila všetky účty za liečbu a ošetrenie?

Úraz a následne ošetrenie v zahraničí ihneď nahláste svojej komerčnej poisťovni. Všetky kontakty máte k dispozícii v zmluve, ktorú ste s ňou uzavreli. Urobte tak predovšetkým pri náročných, opakovaných ambulantných výkonoch, drahších úhradách, hospitalizácii, poistnej udalosti mimo Európy a iných. Odporúčame však kontaktovať poisťovňu aj pri bežných ambulantných ošetreniach. Po úraze okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a liečte sa podľa pokynov lekára. Lekárovi predložíte asistenčnú kartu, ktorú vám vydá poisťovňa pri uzatvorení zmluvy. Poisťovni najneskôr do 30 dní treba písomne oznámiť poistnú udalosť a predložiť jej všetky doklady potrebné na stanovenie rozsahu poistného plnenia, hlavne lekársku správu s uvedením diagnózy, zoznam vykonaných lekárskych výkonov, originálny účet za ošetrenie či pobyt v nemocnici, za lieky predpísané lekárom a za prevoz. Ak okolnosti, za ktorých došlo k úrazu, vyšetrovala polícia, treba predložiť potvrdenie polície. Ak ste za zákrok zaplatili v hotovosti, vždy žiadajte od lekára doklad o zaplatení.