Havarijné poistenie vozidiel – rozsah krytia

07.03.2019 10:03

Komplexné havarijné poistenie auta (plné kasko) sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla z dôvodu nárazu vozidla do pevnej prekážky, stretu s iným vozidlom, poškodenia stojaceho vozidla iným vozidlom, poškodenia alebo zničenia požiarom, živelnou udalosťou, vandalizmom alebo pre prípad krádeže celého vozidla, či škody spôsobenej vlámaním do vozidla.

Štandardne sa dojednáva územná platnosť Európa. Vozidlo je obyčajne poistené s percentuálnou spoluúčasťou, kombinovanou s minimálnou sumou, ktorá sa odráta od poistného plnenia, napr. 5%, min. 165 €.

Havarijné poistenie vozidla – ako sa určuje poistná suma

Poistnou sumou je spravidla cenníková cena nového vozidla u autorizovaného predajcu konkrétnej značky vozidla. Niektoré poisťovne umožňujú stanovenie poistnej sumy z trhovej, všeobecnej hodnoty ojazdeného vozidla, potom však treba rátať s vyššou poistnou sadzbou, pomocou ktorej sa vypočíta cena poistenia jednoduchým vynásobením percentuálnej sadzby a poistnej sumy.

Havarijné poistenie motorových vozidiel – poistné plnenie

Pri výpočte poistného plnenia sa vždy vychádza z nových cien náhradných dielov a práca sa prepláca do výšky normohodiny podľa limitu, uvedeného v poistnej zmluve. V prípade, že likvidátor zistí, že je už neekonomické vozidlo opravovať, prehlási, že došlo k totálnej škode. Je to prípad, keď cena opravy by prevýšila tzv. časovú alebo všeobecnú alebo znovuobstarávaciu cenu vozidla. Ide o cenu, za ktorú je možné predať konkrétne vozidlo na slovenskom trhu s ojazdenými vozidlami tesne pred poistnou udalosťou, pričom nie je zohľadnený len vek, ale aj opotrebenie vozidla, najmä podľa počtu najazdených kilometrov.
Poisťovňa v prípade totálnej škody vyplatí poistenému poistné plnenie vo výške časovej ceny vozidla, po odpočítaní použiteľných zvyškov a dohodnutej spoluúčasti.
Z uvedených zásad vyplýva, že poistné plnenie je vždy obmedzené ustavične sa znižujúcou „trhovou“ cenou vozidla, ale poistné sa platí väčšinou z novej ceny alebo z časovej ceny v čase dojednávania poistnej zmluvy, preto by si mal každý motorista, ktorý vlastní staršie vozidlo, zvážiť, či sa mu ho ešte oplatí poisťovať. Ak si dojednávate poistenie nového vozidla a chcete sa vyvarovať takejto strate pri totálnej škode, dojednajte si poistenie finančnej straty pri totálnej škode vozidla GAP.