Úrazové poistenie chráni celú rodinu

13.02.2019 15:10

K nepríjemným stránkam života patrí aj možnosť, že sa nám môže prihodiť úraz. Ten väčšinou znamená výpadok príjmu, a preto je v ideálnom prípade vhodné mať vlastnú finančnú rezervu.

Podľa finančných expertov by mala byť vo výške troch, až šiestich mesiacov. To však bude stačiť len na pokrytie výdavkov pri ľahšom, resp. stredne ťažkom úraze. V prípade naozaj vážneho úrazu, ktoré môžu zanechať trvalé následky, ochráni vás a vašu rodinu úrazové poistenie. Výhodou je, že výška vyplatenej sumy od poisťovne sa odvíja od závažnosti úrazu.

Podobne ako ďalšie druhy poistenia vás ani úrazové poistenie neochráni pred samotným úrazom, t.z., že aj keď máte úrazové poistenie, stále sa môžete pošmyknúť na klzkom chodníku, či mať autonehodu. Avšak úrazové poistenie vám pomáha zmierniť finančné následky, ktoré by mohli obmedziť vašu finančnú situáciu. Zároveň vám umožní zvoliť tú najlepšiu možnú liečbu, ktorá je spravidla aj najdrahšia. S trvalým telesným poškodeným môžu byť spojené aj ďalšie náklady, ako je napríklad potreba prestavby domu na bezbariérový.

Najčastejšie sa úrazy pritrafia deťom, resp. seniorom. Úrazové poistenie býva cielené na dospelých, ktorým úraz môže zasiahnuť do života „vďaka“ poklesu príjmu počas liečby. Cieľom detského úrazového poistenia je najmä poskytnúť rodičom finančné prostriedky na to, aby poskytli svojim deťom nadštandardnú liečebnú starostlivosť. Poisťovne však ponúkajú komplexné zvýhodnené programy, ktoré sa dajú uzatvoriť pre celú rodinu. Pri úrazovom poistení máme na výber z viacerých variantov, kde si môžeme nastaviť rôzne riziká. Za hlavné úrazové poistenie sa považuje poistenie pre smrť následkom úrazu. Ďalej môžeme tento typ poistenia cieliť napríklad na trvalé telesné poškodenie následkom úrazu, denné odškodné pri úraze, či na pobyt v nemocnici v dôsledku úrazu.

 

Finanční experti radia, aby ste pri uzatváraní úrazového poistenia dbali na výšku poistnej sumy, keďže od nej sa potom odvodzuje výška poistného plnenia, ale aj výška platby poistného. Preto je najvhodnejšie poistnú sumu prispôsobiť vášmu príjmu. Je zbytočné túto sumu navršovať či podhodnocovať.

Takisto treba rozlišovať medzi úrazovým a súkromným zdravotným poistením. Ide o odlišný typ poistenia, keďže pod neho spadajú rôzne choroby, ktoré nemajú s úrazmi nič spoločné. Tieto dva typy poistenia sa prepájajú v jedinom aspekte, a to pri poistení denného odškodnenia (alebo aj poistení pobytu v nemocnici).

Uveďme si modelový príklad: Igor sa začiatkom roku vybral s kamarátmi na lyžovačku do Vysokých Tatier. Počas cesty sa stali účastníkmi dopravnej nehody, v súvislosti s ktorou Igorovi ostali trvalé následky a to obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu a poúrazové poškodenie chrbtice. Keďže v rámci doplnkového poistenia si zvolil progresívne plnenie do 400 % poistnej sumy a jeho trvalé telesné poškodenie bolo ohodnotené na 100 %, poisťovňa mu vyplatí 200 000 eur, pričom poistná suma, ktorú si sám zvolil pri uzatvorení poistenia, bola len 50 000 eur.

Z vyššie uvedeného je jasné, že uzatvorenie úrazového poistenia nedokáže zabrániť samotnému úrazu, avšak dokáže zmierniť finančný výpadok, ktorý vyplýva z doby liečenia po úraze, príp. poskytne finančné prostriedky na lepšiu liečbu. Uzatvorenie úrazového poistenie je teda prejavom zodpovednosti, a to nielen voči vám, ale aj voči vašim blízkym.